Arbejdet for bedre overgang fra barn til voksen starter efter sommerferien

Epilepsihospitalet Filadelfia har søgt Sundheds- og Ældreministeriet om at få frigjort finanslovsmidlerne til udviklingsprojektet i regeringens plan for et løft af epilepsiområdet. Et fire-års udviklingsarbejde som Epilepsihospitalet skal være ansvarlig for med inddragelse af regionerne.

Den nu afgående regering og Dansk Folkeparti afsatte i april i år godt 32 mio. kr. til fem indsatser, der skal løfte epilepsiindsatsen. Epilepsihospitalet Filadelfia er tovholder på to af dem.

Sammen med Danske Regioner har Filadelfia fået 12 mio. kr. til at udvikle og afprøve løsninger, der på landsplan kan understøtte overgangen fra barn til voksen for mennesker med epilepsi. En fase, der for mange patienter er forbundet med vanskeligheder.

Løsningerne skal findes i perioden 2019-2020, og Epilepsihospitalet Filadelfia har derfor dels sendt et oplæg til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at få frigivet midlerne, og dels taget kontakt til Danske Regioner for at sætte gang i arbejdet.

Administrerende direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia Jens-Otto Skovgaard Jeppesen (foto øverst)forventer, at midlerne kan frigives efter sommerferien og derefter kan arbejdet igangsættes:

”Pengene skal bruges på at udvikle og afprøve brugbare løsninger på landsplan. Vi kender udfordringerne med overgang fra patienterne og deres forældre fra børneafdelingerne til voksenafdelingerne og ved, hvor meget det vil betyde med forbedring på dette område. Vi har drøftet en overordnet tids- og aktivitetsplan for arbejdet med Danske Regioner, som skal udpege deltagere fra regionernes pædiatriske og neurologiske afdelinger til udviklingsprojektet,” siger han.

Der er lagt op til et udvalgsarbejde, som kan trække på danske og internationale erfaringer. Det er vigtigt at nå frem til løsninger, der giver den største værdi til gavn for overgangen for børn over unge og til voksne med epilepsi, og hvordan det virkeliggøres.

”Det er helt oplagt, at der skal være deltagelse fra regionernes hospitalsafdelinger. Men vi overvejer også deltagelse af andre relevante aktører. Foruden formandsopgaven vil vi stille sekretariat til rådighed for dette spændende arbejde. Den endelig sammensætning af udvalget vil først blive endelig afklaret efter sommerferien, når midlerne bliver frigivet”, slutter Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Om bevillingen:
Overgang fra barn til voksen og transitionsklinikker (12 mio. kr.)
Der prioriteres 3 mio. kr. årligt i 2019 – 2022 til projekter, hvor Epilepsihospitalet Filadelfia i samarbejde med regionerne udvikler og afprøver løsninger, som understøtter overgangen fra barn til ung til voksen for mennesker med epilepsi, så overgangen tager udgangspunkt i de særlige behov, der kendetegner patientgruppen. Der vil også være fokus på videndeling og udbredelse af løsningerne.

Skrevet af Nina Bro