Ny status på epilepsisatsningen: Fremdrift og fremskridt – vi er godt på vej

Projekter i epilepsisatsningen er fortsat godt i gang. Inden året er omme lander Sundhedsstyrelsens evaluering af indsatsen

Nogle af projekterne i den storstilede epilepsisatsning blev forsinkede på grund af covid-19 og kører fortsat, men der er fremdrift og fremskridt i mange af projekterne. Sådan lyder udmeldingen fra Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia. Transitionsprojektet er blandt andet ét af de projekter, hvor man kan se en tydelig fremdrift, da projektet nu tæller næsten alle neurologiske og pædiatriske afdelinger.

“Bare det, at vi har sat gang i projekterne, og den faglige side er blevet opdateret med ny viden, er et skridt i den rigtige retning. Der er kommet et øget fokus på området, og vi har afprøvet nogle ting, der er til fordel for patienterne og fagfolkene. Man kan altid spørge, om der er kommet nok ud af bevillingen, og om noget kunne have været bedre, men det vigtige er, om indsatsen har gjort en forskel. Det har vi til gode at se i efteråret, når evalueringen kommer, men vi tror og håber på, at der er kommet noget rigtig godt ud af indsatsen,” lyder det fra Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Evalueringen bliver foretaget af forsknings- og konsulenthuset Defactum, der er blevet udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage opgaven.

Transitionsprojektet udvikler sig
To af de områder, som Epilepsihospitalet Filadelfia særligt har været involveret i, er transitionsprojektet og at sikre udbredelse af viden.

Transitionsprojektet har arbejdet i to spor, et fagligt spor samt et patient- og pårørendespor. Det er ført ud i en model for overflytningerne, som man lige nu er ved at afprøve i praksis. Den afprøvning forventes at være afsluttet i sensommeren og herefter venter en evaluering, som skal munde ud i konkrete anbefalinger til de forskellige afdelinger. I alt 28 hospitalsafdelinger har været involveret i transitionsprojektet.

“Vi oplever gode tilbagemeldinger fra hospitalsafdelingerne, som fortsat har et stort arbejde med at indsamle viden fra patienterne, de pårørende og fagfolk. Enkelte afdelinger har først kunnet deltage i projektet sidste efterår, men deres viden er selvsagt også vigtig at få indsamlet. Vi nærmer os den fase, hvor der skal udformes konkrete anbefalinger til endelig implementering. Det er vores håb, at hospitalsafdelingerne reelt vil være i stand til at videreføre projekterne med få tilretninger, så det reelt fører direkte til en implementering af daglig praksis i afdelingerne,” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Udbredelse af viden er mangefacetteret
Ét af de andre områder, som Filadelfia også har været særligt involveret i, er udbredelsen af viden. Det er et område, der har mange led på grund af sygdommens kompleksitet, og fordi mange forskellige faggrupper i kommunerne er involveret, når det kommer til mennesker med epilepsi. En del af projektet har derfor bestået i at undersøge, hvordan flest mulige får adgang til relevant viden om epilepsi.

Man har blandt andet afprøvet e-læringsprogrammer og arbejdet med en app, hvor kommunale medarbejdere kan hente akut viden om epilepsi. Derudover har praktiserende læger undervist relevante medarbejdere om den seneste viden og håndtering af borgere med epilepsi.

Aktuelt er det landsdækkende udvalg i gang med at udforme en projektbeskrivelse for fem kommuner, som har sagt ja til at afprøve en samlet pakke for sundhedsfaglig viden om epilepsi til kommunerne. Den pakke afprøves blandt de fem kommuners ansatte i perioden frem til og med september.

“Vi har indtil videre lavet en afgrænset afprøvning af udbredelse af viden og samlet det til en form for værktøjskasse. En håndfuld kommuner har sagt ja til at afprøve den samlede pakke af konkrete indsatser, som vi i det landsdækkende udvalg har forhåbninger om, vil give mening i landets 98 kommuner. De konkrete erfaringer fra afprøvningerne vil blive opsamlet og indgå i den endelige rapport, der skal fremsendes til Indenrigs- og sundhedsministeriet sidst på året. Der arbejdes målrettet på at kunne præsentere og drøfte hovedresultaterne fra de konkrete afprøvningerne i en bredere kreds af kommuner i efteråret for at sikre en rigtig god overleveringen i hele landet”, siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Covid-19 forsinkede nogle af projekterne
Indsatsen, der omhandler tværfaglig funktionsevnevurdering og specialiseret rehabilitering for mennesker med epilepsi, blev forsinket af blandt andet covid-19 og resulterede i en forsinket ansøgningsrunde om individuelle midler. Projekterne forventes ifølge Jens-Otto Skovgaard Jeppesen afsluttet i år.

Sundhedsstyrelsen har ansvar for de tværsektorielle forløbsprogrammer/-beskrivelser, der senere skal implementeres hos sundhedsvæsenets parter.

Ét af de andre projekter i indsatsen, som man er nået i mål med, er en ny behandlings- og visitationsvejledning. Den sætter en fælles standard for udredning, diagnosticering og behandling og er blevet til under ledelse af professor ved Neurocentret-Rigshospitalet, Anne Sabers.

Om epilepsisatsningen:
En høring om epilepsiindsatsen på Christiansborg førte til en bevilling på 32,3 mio kroner til epilepsiområdet tilbage i 2019. Nu er epilepsisatsningen snart rullet ud, og tiden er inde til at evaluere projektet.
Der blev afsat midler til følgende initiativer i epilepsisatsningen:
-Kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer (3 mio. kr.)
-Tværsektorielle forløbsprogrammer/-beskrivelser (1,3 mio. kr.)
-Udbredelse af viden om epilepsi (5 mio. kr.)
-Overgang fra barn til voksen og transitionsklinikker (12 mio. kr.)
-Tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringsindsatser (10 mio. kr.)
-Statusevaluering af indsatsen (1 mio. kr.)

Skrevet af Stephanie Hollender